Bf2Statistics Gamespy Login Emulators 崩溃


作者:TT     来源:BFSE      发现时间:2016年10月05日

漏洞起因:

服务器端接受数据超出索引界限


影响范围:

Bf2Statistics Gamespy Login EmulatorsV1.1

BF2Statistics 1.9.3


漏洞过程:

1、发送错误封包

2、服务器端崩溃


解决方案:

1、增加判断

2、重写封包处理判断

3、如果是BF2Statistics则更新至最新版本